Ajuntament Municipi Àrees Administració Actualitat Multimèdia Transparència

Instàncies i sol.licituds (actualitzat 26 de setembre de 2022)

0 Sol.licitud informe urbanístic municipal
1 Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat comercial
2 Sol·licitut declaració responsable ambiental o comunicació d'activitats innòcues
3 Sol·licitut llicència ambiental
4 Sol·licitut canvi de titularitat per l'exercici d'activitat
5 Sol·licitut d'obertura d'establiments públics espestacles i activitats
6 Autoliquidacio-cai-dra-lla-dras
7 Instància General  
8 Instància subvenció
9 Llicència administrativa animals
10 Solicitud fira
11 Autoliquidació fira
12 Autoliquidació baldoses
13

Liquidació per expedició de documents

14 Llicència ambiental subjecta a espectacles
15 Venda ambulant
16 Sol·licitud d'ocupació de la via pública
17 Reserva aparcament minusvàlids
18 Sol·licitut gual permanent
19 Sol·licitut d'ocupació de la via pública per tauler i tendals
20 Sol·licitud Segregació en sòl rústic
21 Autorització recollida de gossos
22 Documents necessaris per a iniciar expedient de Matrimoni Civil (Jutjat de Pau Favara)
23

Autoliquidació per obres

24 Declaració responsable per a obres
25 Declaració responsable llicència segona ocupació
26 Fraccionament
27 Autoliquidació trasllats domiciliaris
28 Liquidació taxa informe urbanistic
29 Liquidació taxa llicència d'ocupació
30 Taxa per atestat o informe per accident
31 Plantilla model exempció IVTM
32 Auto-liquidació per taules, cadires i tendals
33 Inscripció a activitats esportives
34 Sol.licitud inscripció projecte “L’arbre de la vida"
35 Declaració responsable per a la primera ocupació i sucessiva d'habitatges

     

Copyright Ajuntament de Favara 2020.
Tots els drets reservats.    

  


Ajuntament de Favara
Plaça Sant Antoni, 1
46614 Favara (València)
Tel: 96 176 90 02   Fax: 96 176 94 27